Maarja hoiab Jeesuslast
Lühike film Jeesuse Kristuse sünnist

See 18-minutiline film Jeesuse sünnist kujutab üksikasjalikult pühi sündmuseid, mille võite leida Piiblist Matteuse ja Luuka evangeeliumides. Rända koos Joosepi ja Maarjaga Naatsaretist Petlemma. Ole tunnistaja karjaste aukartusele Juudamaa tasandikel. Tunne hommikumaa tarkade rõõmu, kui nad põlvitavad Maailma Valguse – Päästja Jeesuse Kristuse ees.

Rohkem viise maailma valgustamiseks