Jeesuse Kristuse järgimine

Kes on Jeesus Kristus? Jeesus on maailma Päästja. Teda järgides leiame elus suuremat rahu ja rõõmu.

Vaadake, mis on võimalik Tema tõttu

2:45

Jeesus on Jumala Poeg

Meie Taevane Isa saatis oma Poja, Jeesuse Kristuse, et Ta võtaks enda peale kõikide inimeste patud, et me võiksime andeks saada. See meie eest tehtud ohverdus oli võimalik ainult tänu Jeesuse jumalikkusele ja Tema täiuslikule elule.

Jeesus oli meisterõpetaja ja teenis kõiki. Kuid Ta oli veel palju enamat kui see. Ta küsis apostel Peetruselt: „Keda teie mind ütlete olevat?” Peetrus vastas: „Sina oled Kristus, elava Jumala Poeg!” (Mt 16:15–16)

Jeesus näitas meile täiuslikku eeskuju, mida järgida

Jeesus elas täiuslikult, et näidata meile teed tagasi meie Taevase Isa juurde. Kuigi Ta ei teinud kunagi pattu, sai Jeesus ristitud, et olla kuulekas Jumalale ja õpetada meile, et kõik peavad ristitud saama.

Õppige, kuidas teie võite ristitud saada
Kohtuge misjonäridega

Jeesus on samuti täiuslik eeskuju armastusest. Maapealse elu jooksul hoolitses ta vaeste eest, tegi terveks pimeda (vt Jh 9:1–7), õnnistas väikeseid lapsi (vt Mt 19:13–14) ja andestas isegi neile, kes Ta risti lõid (vt Lk 23:34). Tema armastus on lõputu ja saadaval kõigile, kes seda vajavad.

Piiblivideod

Jeesus andestab halvatule ja teeb ta terveks.

Piiblivideod

Ühel naisel on usku saada terveks Jeesuse kuuehõlma puudutades.

Piiblivideod

Jeesus andestab abielurikkumiselt tabatud naisele.

Piiblivideod

Jeesus äratab surnuist Jairuse tütre.

words and things

Jeesus õpetas meile, kuidas elada ja kohelda teisi

Vaid 12-aastaselt leiti Jeesus templis õpetlasi õpetamas (vt Lk 2:42–52). Nad olid üllatunud sellest, kui palju Ta teadis. Jeesusest sai suurim õpetaja, kes on kunagi elanud. Ta kasutas sageli tähendamissõnu ehk lugusid tähtsate õpetuste õpetamiseks. Need tähendamissõnad rääkisid tavalistest inimestest ja olukordadest, et neid oleks lihtne mõista. Tema lood puudutavad tänini meie hinge ja motiveerivad meid järgima Teda ja teenima teisi.

Töötegijad viinamäel

Jeesus ütles, et kõik ustavad inimesed saavad taevas võrdse tasu vaatamata sellele, kui kaua iga inimene on ustav olnud (vt Matteuse 20:1–16).

Südametu sulane

Jeesus õpetas meile tähtsa õppetunni andestamisest, küsides: „Eks siis sinagi pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin?” (Vt Mt 18:23–35.)

Halastaja samaarlane

Jeesus ütles, et me peame armastama oma ligimest ja tähendamissõna halastaja samaarlasest õpetab meile, et meie ligimene võib olla igaüks, ka võõras ja vaenlane (vt Lk 10:25–37).

Kadunud poeg

Kristus võtab armastavalt omaks iga inimese, kes Temasse pöördub, vaatamata sellele, mida nad teinud on (vt Lk 15:11–32).

Kadunud lammas

Kui oleme kadunud või üksildased ja pöördume Tema poole, siis Jeesus ei võta meid ainult tagasi, vaid rõõmustab nagu karjane, öeldes: „Rõõmutsege ühes minuga, sest ma leidsin oma lamba, kes oli kadunud.” (Vt Lk 15:1–6.)

Mormoni Raamat sisaldab samuti vägevaid õpetusi Päästjast. Ta õpetas inimesi palvetama, kuidas olla alandlik ja kuidas kohelda oma perekonda.

Lugege Jeesuse õpetusi Mormoni Raamatus
Küsige tasuta Mormoni Raamatut

Jeesus kannatas ja suri meie pattude pärast

Jeesuse maine missioon oli päästa meid pattudest. Ta oli valmis kannatama ja ohverdas ennast, et maksta meie vigade hinda, et meie võiksime meelt parandada ja andeks saada.

Ketsemani aias tundis Jeesus iga inimkonnale teada oleva patu ja valu raskust. Ta kannatas iga inimese eest, kes on kunagi elanud, veritsedes igast oma kehapoorist (vt Lk 22:44). Ta vahistati, Tema peale sülitati, Teda piitsutati ja Ta löödi risti. Kuigi Jeesuse tappis Tema enda rahvas, hüüdis Ta Jumala poole, et neile halastataks (vt Lk 23:34).

Elu jooksul teeme vigu ja asju, mida kahetseme. Kuid senikaua kui püüame saada paremaks ja palume oma Teavaselt Isalt andestust, võime taas puhtaks saada. Me oleme kõik meie Päästja ja Lunastaja Jeesuse Kristuse suure armastuse võlglased.

Jeesus tõusis surnuist, et meie võiksime taas elada

Kolm päeva pärast oma surma tõusis Jeesus hauast ja ilmus paljudele oma sõpradele ja järgijatele. Ta oli esimene, kes üles tõusis. See tähendab, et Tema vaim taasühendati Tema täiustatud füüsilise kehaga pärast surma. Kuna Jeesus oli saanud surmast võitu, võime me kõik ühel päeval üles tõusta.

Tulge koos meiega Päästjat kummardama
Leidke Kirik oma piirkonnas

Üldlevinud küsimused

Inimestel on palju küsimusi mormoonide ehk ametliku nimega Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmete kohta.