...
Päästja teeb selle võimalikuks
1:50

Me võime teha paremini ja olla paremad

...
Me võime olla paremad

Kuidas saab meeleparanduse protsess aidata meil parem olla?

...
Kristuse lepitusele lootmine

Kuidas saab Kristuse lepitusele lootmine aidata teil Päästjat tundma õppida?

...
Meeleparanduse abil puhtaks saanud

Kuidas võite meeleparanduse kaudu puhataks saada?

...
Fu pere

Avastage, kuidas võite ise teada saada, et Jumal on olemas.

Jumala Poeg

Jeesus Kristus on Jumal Isa Esmasündinu vaimus ja Isa Ainusündinu lihas. Tema surelik ema
Maarja kandis teda enne sündimist ja kasvatas teda, kui Ta maa peal oli. Tema missioon
otsustati enne maailma loomist.

Õpetaja

Jeesus oli suurim õpetaja, kes on kunagi elanud ja õpetab meid ka praegu. 12-aastaselt leiti
Jeesus templist õpetajaid õpetamas (vt Luuka 2:46). Nad panid imeks tema teadmisi. Jeesus
õpetas kogu elu jooksul suuri jutlusi.

Eeskuju

Jeesus elas täiuslikku – patust vaba – elu ja näitas meile täiuslikku eeskuju. Kõiki
religioosseid asju tuleks teha Tema püha nimel.

Päästja

Jeesuse heebreakeelne nimi on Jeshua, mis tähendab „Päästjat”. Jeesus täitis oma rolli
Päästjana vabatahtliku ohverduse ja ülestõusmise kaudu.
Alusta uuesti

Taaskäivita
Jeesuse Kristuse järgimine

Kes on Jeesus Kristus? Jeesus on maailma Päästja. Teda järgides leiame elus suuremat rahu
ja õnne.

Jeesus Kristus õpetas maa peal olles palju asju, millest suurim oli armastus.

Kaasaja prohvetid ja apostlid räägivad muutumisest ja meeleparandusest

„Kui Jeesus palub teil ja minul meelt parandada6, siis palub ta meil muuta meelt,
meie teadmisi, meie vaimu – isegi seda, kuidas me hingame. Ta palub meil
muuta viisi, kuidas me armastame, mõtleme, teenime, oma aega veedame, oma
abikaasat kohtleme, lapsi õpetame ja isegi oma keha eest hoolitseme.” Miski ei
ole vabastavam, ülendust toovam või olulisem meie isiklikuks arenguks kui
regulaarne, igapäevane keskendumine meeleparandusele. Meeleparandus ei ole
sündmus, see on protsess. See on õnne ja meelerahu võti. Koos usuga, avab
meeleparandus meile ligipääsu Jeesuse Kristuse lepituse väele.”


Me võime teha paremini ja olla paremad. – 2019. a kevadine üldkonverents

„Jeesuse Kristuse evangeelium esitab meile üleskutse muutuda. „Paranda meelt”
on selle kõige sagedasem sõnum ja meeleparandus tähendab loobumist
kõikidest meie harjumustest --- isiklikest, perekondlikest, rahvuslikest ja riiklikest

--- mis on vastuolus Jumala käskudega. Evangeeliumi eesmärgiks on muuta
tavalised inimolendid selestilisteks kodanikeks ja see nõuab muutumist. ‥
Jeesus käskis meil armastada üksteist ja me peaksime väljendama seda
armastust selle kaudu, kuidas me üksteist teenime. Meil on kästud ka armastada
Jumalat ning me näitame seda armastust, pidades Tema käske (vt Jh 14:15). Kuid
meeleparandus on midagi enamat kui oma pattudest loobumine. Kõige laiemas
tähenduses nõuab see muutust. Me peame loobuma kõigist oma
traditsioonidest, mis on vastuolus Jumala käskudega. Kui saame täisväärtuslikeks
osalisteks Jeesuse Kristuse evangeeliumi kultuuris, siis aavad meist „pühade kaaskodanikud
ja Jumala kodakondsed” (Ef.2:19).

„Suurem pühadus ei tule, kui seda pelgalt paluda. See tuleb siis, kui teha seda,
mida Jumal vajab, et meid muuta.”


Pühadus ja õnneplaan. – 2019. a sügisene üldkonverents

„Meie valmisolek meelt parandada näitab meie tänulikkust Jumala anni ning
Päästja armastuse ja ohverduse eest meie heaks. Käsud ja preesterluse lepingud
testivad usku, kuulekust ning armastust Jumala ja Jeesuse Kristuse vastu, kuid
veelgi olulisem, need annavad võimaluse kogeda armastust Jumalalt ning saada
rõõmutäius nii selles elus kui ka järgmises. ‥
Pidage meeles: taevast ei täideta mitte nendega, kes kunagi ei eksinud, vaid
nendega, kes märkasid, et olid kursist kõrvale kaldunud ning kes korrigeerisid
seda, et tagasi evangeeliumi valgusesse saada.
Mida rohkem me prohvetite sõnu väärtustame, seda paremini märkame
kõrvalekaldumist – isegi kui viga seisneb vaid paaris kraadis.

„Kutse meeleparandusele tuleb harva noomival moel. Pigem on see armastusest
kantud palve ümber keerata ja end taas Jumala poole pöörata. See on
armastava Isa ja Tema Ainusündinud Poja kutse olla midagi enamat, kui me
tegelikult oleme, pürgida kõrgema elukorralduse poole, muuta end ja tunda
õnnestavat rõõmu käskude pidamisest. Kristuse jüngritena valmistab meile
heameelt meeleparanduse õnnistus ja rõõm andekssaamise üle. See õnnistus ja

rõõm saab osakeseks meist endist ja hakkab kujundama meie mõtteid ja
tundeid. ‥
Enamiku jaoks on meeleparandus igapäevane vaikne ja rohkem omaette
Issandalt abi otsimine, et vajalikke muudatusi teha.
Enamikule on meeleparandus rohkem rännak kui ühekordne sündmus. See pole
kerge. Ennast muuta on raske. Selleks tuleb joosta vastutuult ja ujuda
vastuvoolu. Jeesus ütles: „Kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end
ning võtku oma rist enese peale ja järgigu mind.” Meeleparandus tähendab selja
pööramist ebaaususele, uhkusele, vihale ja siivututele mõtetele ning selliste
omaduste omaks võtmist nagu heasüdamlikkus, isetus, kannatlikkus ja vaimsus.
See tähendab taaspöördumist Jumala juurde. ‥
Meeleparandus mitte ainult ei muuda meid, vaid õnnistab ka meie perekonda ja
neid, keda armastame. Kui me õigemeelselt meelt parandame, ei aseta Päästja
Issanda ajakava järgi oma väljasirutatud käed mitte ainult meie ümber, vaid
ulatab need ka meie lastele ja teistele järeltulijatele. Meeleparandus tähendab
alati seda, et suurem õnn on alles ees.

„Käitumise muutmine ja taas „õigele rajale naasmine” on osa meeleparandusest,
kuid ainult osa. Tõeline meeleparandus hõlmab ka oma südame ja tahte Jumala
poole pööramist ning patust loobumist. Nagu Hesekiel selgitas, tähendab meelt
parandada „pöördu[da] ‥ patust, ‥ te[ha], mis on kohus ja õige; ‥ an[da] tagasi
pan[t] ‥ [ja käia] elu seaduste järgi ilma ülekohut tegemata”. ‥
Tõeline meeleparandus peab kaasama usku Jeesusesse Kristusesse, usku, et Ta
võib meid muuta, usku, et Ta võib meile andestada, ja usku, et Ta aitab meil
edasisi vigu vältida. Selline usk muudab Tema lepituse meie elus mõjusaks. Kui
me „pärast tajume” ja Päästja abiga „ringi pöörame”, võime tunda Tema
lubaduse lootust ja andestuse rõõmu. Ilma Päästjata kaovad omased lootus ja
rõõm ning meeleparandus muutub lihtsalt vaevaliseks käitumise muutmiseks.
Kuid Temasse usku rakendades pöördume me Tema võimesse ja soovi patt
andeks anda. ‥
Vabanduste leidmise asemel valigem meeleparandus. Meeleparanduse kaudu
võime vaadata endasse nagu kadunud poeg tähendamissõnas, ja mõtiskleda
oma tegude igavikuliste tagajärgede üle. Kui me mõistame, kuidas meie patud

meie igavest õnne mõjutavad, ei tunne me ainult tõelist kahetsust, vaid püüame
ka paremaks muutuda. ‥
Tõsiasi, et me võime meelt parandada, on evangeeliumi hea sõnum! Süü võib
saada ära pühitud. Me võime täituda rõõmuga, saada oma patud andeks ja
tunda meelerahu. Võime vabaneda meeleheitest ja patu köidikutest. Me võime
täituda Jumala imelise valgusega ja me hing ei valuta enam. Meeleparandus ei
ole tänu Päästjale mitte ainult võimalik, vaid ka rõõmuküllane.”


Meeleparandus: rõõmuküllane valik. – 2016. a sügisene üldkonverents